งานมหกรรมแสดงสินค้า
อุตสาหกรรมนานาชาติ

จังหวัดมหาสารคาม

21-23 กรกฎาคม 2560

ณ. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website

รายละเอียดการจัดงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs,OTOP พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม และในกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีในการผลิต ภาคอุตสาหกรรมเกษตร การค้า การลงทุน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงลายน้ำ ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการประกอบกิจการให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อเสริมสร้างการใช้ศักยภาพจังหวัดมหาสารคามให้มากขึ้น ในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม

สมัครลงแข่งขัน

กำหนดการ

โซนการจัดงาน

จองพื้นที่ออกบูธ

image

FLOOR PLAN

แผนผังการจัดงาน

ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

panorama_horizontal FLOOR PLAN gps_fixed แผนที่นำทาง GPS
history

กำหนดการ

งานมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรม นานาชาติ จังหวัดมหาสารคามโซนการจัดงาน

เป็นงานที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยทางอุตสาหกรรม มาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มาศึกษา ข้อมูล และเลือกซื้อสินค้า เพื่อไปดำเนินการในธุรกิจให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดงานประกอบไปด้วย 4 โซน ดังต่อไปนี้

image

สมัครลงแข่งขัน

เอกสารรายละเอียด ใบสมัครการประกวดแข่งขัน, โรบอร์ตแอนด์ เทคโนแดนซ์, แปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วย อุตสาหกรรมครัวเรือนสู่ OTOP, ทักษะวิชาชีพอาชีวะ, ทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม

Robot | Techno Dance

เป็นการแข่งขันเต้นประกอบดนตรี โดยใช้ท่าเต้นและการ แต่งกาย ที่ส่งเสริมและแสดงออกถึงจินตนาการด้านอุตสาหกรรม

ผู้สนับสนุน


logo